StringCzęść NR.2Naukę Objective-C można zacząć od rzeczy najprostszy, dlaczego więc nie zacząć od napisów

Podobnie jak w poprzednim wpisie użyje przykładu z C# i Objective-C dla porównania. Uznałem także ,że nie będę tracił czasu na zbędne opisy kodu.

Deklarowanie napisu

string name = "Cezary Walenciuk";
NSString* name = @"Cezary";

Konwertowanie stałej liczbowej na napis

int i = 12;
string numer = i.ToString();
NSString* number = [NSString stringWithFormat:@"%d",100500];

Łączenie napisów

string firstName = "Cezary";
string lastName = "Walenciuk";
string fullName = firstName + " " + lastName;
NSString* firstName = @"Cezary";
NSString* lastName = @"Walenciuk";
        
NSString* fullName = [NSString stringWithFormat:@"%@ %@",firstName,lastName];

Porównywanie napisów

bool isEqual = firstName == lastName;
BOOL isEqual = [firstName isEqualToString:lastName];

Podwyższenie liter / obniżenie liter

string nameLower = firstName.ToLower();
string nameUpper = firstName.ToUpper();
NSString* nameLower = [firstName lowercaseString];
NSString* nameUpper = [firstName uppercaseString];

Sprawdzenie czy napis zawiera znaki bądź jest null/nil

bool empty = string.IsNullOrEmpty(firstName);
BOOL empty = (firstName == nil) || (firstName.length == 0);

Formatowanie typu float do dwóch liczb po przycinku

float y = -2.329342f;
string s = y.ToString("n2");
float y  = -2.322342f;
NSString* flo = [NSString stringWithFormat:@"%.2f",y];

W następnym wpisie omówię w skrócie tablice w Objective-C.