SerializationOto krótki wpis o Serializacji i Deserializacji JSON-a w Objective-C. Komunikaty w usługach sieciowych  zwykle mają notację XML-ową lub JSON-ową.  JSON jest lżejszy jest on więc bardziej stosowany. Usługa sieciowa typu SOAP jest ciężka więc urządzenia mobilne lubią usługi sieciowe typu REST.

 

Przejdźmy jednak do Serializacja i Deserializacja .

Brew pozorom jest to dosyć zaawansowany temat. Gdy chcemy zapisać nasz obiekt do pliku używamy serializacji. Gdy otrzymujemy komunikat i chcemy go przetłumaczyć używamy deserializacji.

To jest przykład bardziej tradycyjnej metody Serializacji i deserializacji bez żadnych pomocniczych bibliotek.

Być może kiedyś spróbuje osiągnąć to samo używając protokołu NSCoding. Chociaż ta metoda jest stworzona do zapisów obiektów na urządzeniu.

Podobnie jak w Androidzie najłatwiej serializuję się tablice i słowniki. Prawdopodobnie chciałbyś aby istniała już gotowa metoda, która by wydrukowała twoją istniejącą klasę do postaci JSON-a. Z tego, co znalazłem istnieje pewna niestandardowa biblioteka, która może ci pomóc.

JsonModel

Przeciwnym wypadku będziesz musiał napisać swoje własne metody, które upraszczają twoje obiekty do postaci słowników i tablic.

Metoda dataWithJSONObject : options : error klasy NSJSONSerialization potrafi serializować słowniki i tablice, które zawierają instancje zmiennych NSString, NSNumber, NSArray, NSDictionary, jak i NSNull dla pustych wartości.

Żadnych złożonych typów żadnych własnych klas. Serializujemy własne utworzone słowniki i tablice.

Oto ukazujący prostą Serializacja JSON.

- (IBAction)btn_JsonSer_Click:(id)sender {
  
  NSMutableDictionary *dictionary =
  [NSMutableDictionary dictionaryWithDictionary:@{
   @"First Name" : @"Tom",
   @"Last Name" : @"Zdzisławski",
   @"Age" : @24
   }];
  
  NSArray *arrayOfTomsChildren = @[
                     @" Stefan Zdzisławski",
                     @" Shin-Chan Zdzisławski",
                     @" Katarzyna Zdzisławska",
                     @" Franko Zdzisławski",
                     @" Darek Zdzisławski"
                     ];
  
  [dictionary setValue:arrayOfTomsChildren forKey:@"children"];
  
  NSError *error = nil;
  NSData *jsonData = [NSJSONSerialization
            dataWithJSONObject:dictionary
            options:NSJSONWritingPrettyPrinted
            error:&error];
  
  if ([jsonData length] > 0 &&
    error == nil){
    
    NSLog(@"Udało się serializować słownik jako JSON");
    NSString *jsonString =
    [[NSString alloc] initWithData:jsonData
               encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"JSON String = %@", jsonString);
    
  }
  else if ([jsonData length] == 0 &&
       error == nil){
    
    NSLog(@"Nic nie zostało zwrócone po serializacji");
    
  }
  else if (error != nil){
    
    NSLog(@"Błą∂ Sorry = %@", error);
    
  }
}

Jak widzisz słownik zawiera pierwsze imie, nazwisko oraz wiek Tom-a. Klucz o nazwie “children” zawiera listę dzieci Tom-a.

Wartością zwracaną przez metodę dataWithJSONObject : options : error jest NSData. NSData może być w łatwy sposób przekonwertowany do NSString używając inicjatora initWithData:encoding:

Oto wynik w konsoli powyższego kodu.

2013-06-25 20:13:49.741 iPhone_insert[6258:907] Udało się serializować słownik jako JSON
2013-06-25 20:13:49.746 iPhone_insert[6258:907] JSON String = {
 "Last Name" : "Zdzisławski",
 "First Name" : "Tom",
 "children" : [
  " Stefan Zdzisławski",
  " Shin-Chan Zdzisławski",
  " Katarzyna Zdzisławska",
  " Franko Zdzisławski",
  " Darek Zdzisławski"
 ],
 "Age" : 24
}

Udało serializować obiekt równie dobrze możemy go zdeserializować używając metody JSONObjectWithData:options:error:klasy NSJSONSerialization.

Obiekt zwrócony przez tą metodę będzie albo słownikiem, albo tablicą w zależności od struktury JSONA.

Poniżej znajduję mix kodu serializującego i deserializującego. Najpierw serializuję słownik do obiektu JSON potem go zdeserializuje do słownika. Na końcu wyświetlam wyniki metod.

- (IBAction)btn_DescJsonClick:(id)sender {
  
  NSMutableDictionary *dictionary =
  [NSMutableDictionary dictionaryWithDictionary:@{
   @"First Name" : @"Tom",
   @"Last Name" : @"Zdzisławski",
   @"Age" : @24
   }];
  
  NSArray *arrayOfTomsChildren = @[
                   @" Stefan Zdzisławski",
                   @" Shin-Chan Zdzisławski",
                   @" Katarzyna Zdzisławska",
                   @" Franko Zdzisławski",
                   @" Darek Zdzisławski"
                   ];
  
  [dictionary setValue:arrayOfTomsChildren forKey:@"children"];
  
  NSError *error = nil;
  NSData *jsonData = [NSJSONSerialization
            dataWithJSONObject:dictionary
            options:NSJSONWritingPrettyPrinted
            error:&error];
  
  /* Deserializacja */
  
  id jsonObject = [NSJSONSerialization
           JSONObjectWithData: jsonData
           options:NSJSONReadingAllowFragments
           error:&error ];
  
  if (jsonObject != nil &&
    error == nil ){
    NSLog(@"Sukces desarilazcji..." );
    if ([jsonObject isKindOfClass:[NSDictionary class ]]){
      NSDictionary *deserializedDictionary = (NSDictionary *)jsonObject ;
      NSLog(@"Deserialized JSON Dictionary = %@" , deserializedDictionary);
    }
    else if ([jsonObject isKindOfClass:[NSArray class ]]){
      NSArray *deserializedArray = (NSArray *)jsonObject ;
      NSLog(@"Deserialized JSON Array = %@" , deserializedArray);
    } else {
      /* Jakiś inny obiekt został zwrócony. To nie powinno się zdarzyć */
    }
  }
  else if (error != nil){
    NSLog(@"Błąd w trakcie desarlizacji" );
  }  
}

Istnieje kilka opcji parametrów dla metody  JSONObjectithData:options:error  klasy.NSJSONSerialization.

Klauzura options akceptuje  następujące wartości:

 • NSJSONReadingMutableContainers.
  • Słownik albo tablica może zostać zwrócona przez metodę JSONObjectWithData:options:error:.Mówiąc prościej ta metoda zwróci albo instancje NSMutableArray, albo NSMutableDictionary. Każda z tych kolekcji może być modyfikowana “Mutable”.
 • NSJSONReadingMutableLeaves 
  • Wartość ukazana w postaci drzewa jako napis NSMutableString.
 • NSJSONReadingAllowFragments 
  • Pozwala na deserializacja danych JSON, których element root nie jest słownikiem lub tablicą.

W tym wypadku użyłem opcji NSJSONReadingAllowFragments, gdyż element root nie jest słownikiem ani tablicą.

Oto wynik deserializacji.

2013-06-25 20:24:05.218 iPhone_insert[6287:907] Sukces deseralizacji...
2013-06-25 20:24:05.223 iPhone_insert[6287:907] Deserialized JSON Dictionary = {
  Age = 24;
  "First Name" = Tom;
  "Last Name" = "Zdzisławski";
  children =   (
    " Stefan Zdzisławski",
    " Shin-Chan Zdzisławski",
    " Katarzyna Zdzisławska",
    " Franko Zdzisławski",
    " Darek Zdzisławski"
  );
}

Miłego programowania na IPhona.