Dynamic Kolejne wyzwanie Visual Basic For Application dla Excela mnie spotkało. Czy można w Excelu dynamicznie wygenerować arkusze, które są kopią istniejącego arkusza? Oczywiście, że tak.

Czy można nadać nazwę według pewnego wzoru tym arkuszom? Tak

Oto zadanie, które miałem wykonać. Mam więc arkusz do kopiowania wygląda on tak.

Arkusz do kopiowania w Excel 2019

Każda kopia takiego arkusza musi mieć swoją nazwę według pewnego wzoru. Oto moja tabelka. 

Kod do arkuszy w Excel 2019

Zanim więc przejdziemy do generowania takich arkuszy musi najpierw określić kod nazwy. Jego wzór jest następujący 

"4 pierwsze litery z miasta" + "_" + "Ostatnia cyfra z Numer1" + "_" + "Pierwsza cyfra z Numer 2" + "_" + "Kod Regionu"

Kod VBA, który takie napisy wygeneruje wygląda tak:

Sub DajKodDoArkuszu()

For x = 2 To 9
  
  Dim cellcity, cellnumber1, cellnumeber2, cellregion As String
  
  cellcity = "B" & x
  cellnumber1 = "C" & x
  cellnumeber2 = "D" & x
  cellregion = "E" & x
  
  Dim vcity, vnumber1, vnumber2, vregion As String
  
  vcity = Range(cellcity).Value
  vnumber1 = Range(cellnumber1).Value
  vnumber2 = Range(cellnumeber2).Value
  vregion = Range(cellregion).Value
    
  Dim lenghtcity
  lenghtcity = Len(vcity)
  
  If lenghtcity > 4 Then
    vcity = Left(vcity, 4)
  End If
  
  vnumber1 = Right(vnumber1, 1)
  vnumber2 = Left(vnumber2, 1)
  
  Dim result As String
  
  result = "cit_" & vcity & "_" & vnumber1 & "_" & vnumber2 & "_" & vregion
  result = LCase(result)
  
  Range("A" & x).Value = result

Next x

End Sub

Wbudowana funkcja Len określi mi ilość znaków w danym napisie. 

Dim lenghtcity
lenghtcity = Len(vcity)

If lenghtcity > 4 Then
  vcity = Left(vcity, 4)
End If

Korzystając z funkcji Left jestem w stanie wyciągnąć z danego napisu pierwsze 4 znaki.

vnumber1 = Right(vnumber1, 1)
vnumber2 = Left(vnumber2, 1)

Istnieje też podobna funkcja Right, która wyciągnie mi znaki od końca mojego napisu lub numeru.

result = "cit_" & vcity & "_" & vnumber1 & "_" & vnumber2 & "_" & vregion
result = LCase(result)
Range("A" & x).Value = result

Na koniec pozostało nam te napisy złączyć i umieścić ich zawartość do kolumny "A".

Kod do arkuszy rezultat działania metody VBA

To był fragment naszego zadania. Teraz przechodzimy do generowania arkuszy przy użyciu VBA.

Cały ten wcześniejszy kod możemy przerobić na funkcje, która nam zwróci tablice wygenerowanych napisów. Ta tablica będzie nam potrzebna do generacji szablonów.

Function DajTabliceKodow() As String()

Dim arr(7) As String
Dim index As Integer
index = 0

For x = 2 To 9
  
  Dim cellcity, cellnumber1, cellnumeber2, cellregion As String
  
  cellcity = "B" & x
  cellnumber1 = "C" & x
  cellnumeber2 = "D" & x
  cellregion = "E" & x
  
  Dim vcity, vnumber1, vnumber2, vregion As String
  
  vcity = Range(cellcity).Value
  vnumber1 = Range(cellnumber1).Value
  vnumber2 = Range(cellnumeber2).Value
  vregion = Range(cellregion).Value
    
  Dim lenghtcity
  lenghtcity = Len(vcity)
  
  If lenghtcity > 4 Then
    vcity = Left(vcity, 4)
  End If
  
  vnumber1 = Right(vnumber1, 1)
  vnumber2 = Left(vnumber2, 1)
  
  Dim result As String
  
  result = "cit_" & vcity & "_" & vnumber1 & "_" & vnumber2 & "_" & vregion
  result = LCase(result)
  
  arr(index) = result
  index = index + 1
  
Next x

DajTabliceKodow = arr

End Function

Do działania będziemy też potrzebować innych pomocniczych funkcji. Potrzebujemy funkcji, która zwróci nam wielkość danej tablicy

Public Function GetArrLength(a As Variant) As Integer
  If IsEmpty(a) Then
   GetArrLength = 0
  Else
   GetArrLength = UBound(a) - LBound(a) + 1
  End If
End Function

Przyda nam się też funkcja, która sprawdzi dla bezpieczeństwa czy nie istnieje już taki arkusz o takiej nazwie.

Function Sheet_Exists(WorkSheet_Name As String) As Boolean
Dim Work_sheet As Worksheet
 
Sheet_Exists = False
 
For Each Work_sheet In ThisWorkbook.Worksheets
 
  If Work_sheet.Name = WorkSheet_Name Then
    Sheet_Exists = True
  End If
 
Next
 
End Function

Jak można dodać arkusz w VBA? Wystarczy taki fragment kodu

Sheets.Add.Name = "NowyArkusz"

Jeśli chcesz dodać arkusz przed lub po jakiś arkuszu to kod trochę ulega zmianie.

Sheets.Add After:=Sheets("Arkusz1") 'Dodaj po Arkuszu1'
Sheets.Add(After:=Sheets("Arkusz1")).Name = "NowyArkusz" 'Dodaj po Arkuszu1 i zmień nazwe'

Sheets.Add(Before:=Sheets(1)).Name = "FirstSheet 'Dodaj na początku'

Nas jednak interesuje kopiowanie i umieszczanie każdego kolejno takiego szablonu na końcu.

Kod generujący wygląda tak

Sub UtworzArkusze()

Dim arr() As String
arr = DajTabliceKodow()

Dim sizeArray
sizeArray = GetArrLength(arr)

For y = 0 To sizeArray - 1

  Dim Sheet_Name As String
  
  Sheet_Name = arr(y)
  
  If (Sheet_Exists(Sheet_Name) = False) Then
  
    Sheets("ArkuszDoKopiowania").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Name = Sheet_Name
    
  End If
Next y

End Sub

Jak widzisz dosyć łatwo jest utworzyć dynamicznie arkusze w VBA w Excelu.

arkusz-05.PNG

Najbardziej interesuje cię zapewne ten fragment kodu. Metoda Copy utworzy kopię, a funkcja After ustawi nowo wygenerowany tak szablon na samym końcu.

Sheets("ArkuszDoKopiowania").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = Sheet_Name

Gdy ten szablon się generuje to jest on w tym momencie aktywnym szablonem.  To daje nam możliwość odwołania się do niego i wtedy mam szanse zmienić jego nazwę.

Uruchamianie makra w Excel 2019

To wszystko. Pamiętaj tylko o tym, aby aktywować/zaznaczyć odpowiedni arkusz, gdy uruchamiasz takie makro w VBA.